Národný konvent o Európskej únii opätovne otvára priestor pre celospoločenskú diskusiu o Európskej únii a jej budúcnosti, cez optiku slovenskej vízie. Silná pro-európska politika Slovenska deklarovaná Vládou SR je záväzkom aj pre občiansku spoločnosť aktívne komunikovať témy európskej integrácie. Konvent predstavuje platformu, ktorá vytvára priestor na formovanie konštruktívnej a pro-európskej  diskusie  o súčasných výzvach integrácie a slovenských perspektívach v nej. Považujeme aj v čase krízy za potrebné zdôrazniť pro-európske hodnoty a posilniť aktívne vnímanie členstva v Únii na úrovni širokej verejnosti.

Národný konvent o Európskej únii iniciovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, na základe materiálu vlády SR schváleného v januári 2013.  Organizátorom Národného konventu o Európskej únii je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Centrum pre európske záležitosti (CEA).

Národný konvent predstavuje inštitucionálnu platformu pre celospoločenskú diskusiu za účasti ústavných a politických predstaviteľov, exekutívy, parlamentu, cirkví, expertov, mimovládnych organizácií, záujmových združení, predstaviteľov samospráv, hospodárskeho a kultúrneho života. Cieľom je stimulovať diskusiu o európskych otázkach, napomôcť formulovaniu legitímnych pozícií SR k ďalšiemiu smerovaniu EÚ a priblížiť európske témy občanom. Diskusia o európskych záležitostiach bude prebiehať  na dvoch úrovniach – na spoločensko-politickej a expertnej úrovni. Na spoločensko-politickej úrovni budú prebiehať predovšetkým verejné debaty a diskusie v plenárnych zasadnutiach. Expertná úroveň  sa bude schádzať predovšetkým v pracovných skupinách.

Video

  • 01 OFICIÁLNE OTVORENIE - MIROSLAV LAJČÁK
  • 02 EURÓPSKE SLOVENSKO - VÝZVY A PRÍLEŽITOSTI
  • 03 CELOSPOLOČENSKÁ ANGAŽOVANOSŤ 1
  • 04 EURÓPSKA POLITIKA SLOVENSKA - 10 ROKOV SKÚSENOSTÍ
  • 05 SLOVENSKO V EURÓPSKEJ ÚNII
  • 06 CELOSPOLOČENSKÁ ANGAŽOVANOSŤ 2
  • 07 SLOVENSKÉ PREDSEDNÍCTVO 2016 - PRÍPRAVA, VÝZVY A OČAKÁVANIA
  • 08 CELOSPOLOČENSKÁ ANGAŽOVANOSŤ 3
  • 09 ZÁVER PLENÁRNEHO ZASADNUTIA NÁRODNÉHO KONVENTU
  • Trailer Národný konvent o EÚ

Photo

Audio

RTVS - Národný konvent - 12.6.

Zvukový záznam